Regulamin

 • Jeżeli zadecydujesz rozpocząć kurs języka angielskiego w naszej szkole, upewnij się, że masz zainstalowany komunikator skype, słuchawki, mikrofon oraz, że jesteś podłączony do Internetu.
 • Napisz do nas informację w której określisz:
  • kurs jaki wybierasz oraz czego oczekujesz
  • ilość godzin i dni, które chcesz przeznaczyć na naukę
  • swój poziom zaawansowania oraz grupę wiekową
  • mile widziany telefon kontaktowy (ułatwi nam to ewentualne przeniesienie zajęć w przypadku zdarzeń losowych)
 • Po otrzymaniu od Ciebie wiadomości potwierdzimy czy wybrany przez Ciebie termin jest wolny.
 • Po ustaleniu terminu nauki, kolejnym krokiem jest wpłata na konto: 96 1140 2004 0000 3102 6329 1700. należytej sumy za lekcję. Wpłata powinna zostać dokonana co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem lekcji. UWAGA! Jeżeli kursant nie dokona wpłaty na dwa dni przed ustaloną lekcją lub nie wyśle potwierdzenia dokonania wpłaty (opłaty dokonywane na poczcie zazwyczaj mają dłuższy czas na zaksięgowanie niż opłaty dokonywane bezpośrednio z konta internetowego, dlatego lepiej wysłać e- mail ze skanem dokonania przelewu) termin przepada i lekcja nie odbędzie się.
 • Jeżeli z powodów niezależnych od lektora bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) lekcja nie może odbyć się w wcześniej wyznaczonym terminie, zostanie ona przeniesiona za zgodą obu stron na inny termin.
 • Spóźnienie Klienta / Nieusprawiedliwiona nieobecność – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Klienta na podaną nazwę użytkownika Skype lub pod wskazany numer telefonu, nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, sesję uznaje się za przeprowadzoną.
 • Lekcje można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem. Jeśli Uczeń odwoła sesję językową na mniej niż 24 godziny, lekcje traktuje się jako zrealizowaną.
 • W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Biura telefonicznie (nr 32 723 17 80) lub na adres email (kontakt@eprofess.pl).
 • Każdy uczeń szkoły EPROFESS ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w EPROFESS jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Polityka bezpieczeństwa

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest jednoosobowa działalność gospodarcza "Anna Piekarczyk EPROFESS" z siedzibą w Żorach przy ul. Głównej 108C

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeśli jesteś studentem naszej szkoly to dane osobowe, które nam podajesz tj. imię, nazwisko, adres e-mail przetwarzane są w celu:

 • kontaktu z lektorem i innymi pracownikami szkoły
 • ewidencjonowania odbytych lekcji
 • wystawienia faktury
 • rozliczenia się z kursów językowych

Formularze kontaktowe na stronach eprofess.pl

Dane osobowe podane poprzez formluarze kontaktowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail wykorzystywane są w celu obsługi zapytań związanych z świadczonymi usługami przez eprofess.pl

Obiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które z nami współpracują tj. dostawcą usług informatycznych, podmiotą świadczącym usługi księgowe, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem systemu PayPal, udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Jeśli jesteś, lub zostaniesz naszym studentem, to Twoje dane osobowe, będą przekazywany lektorom w celu realizacji usługi nauki wybranego języka.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Towich danych osobowych przez eprofess.pl masz prawo do:

 • uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • żądania usunięcia Twoicj danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji świadczonych przez eprofess.pl usług, będziemy je przetwarzać przez okres świadczenia usługi, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).